புதிய அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அதன்படி இன்று பதியேற்ற 37 புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம் பின்வருமாறு,

 1. ஜகத் புஷ்பகுமார் – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 2. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 3. லசந்த அலகியவன்ன – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்.
 4. திலும் அமுனுகம – முதலீடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 5. கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்.
 6. ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 7. ஷெஹான் சேமசிங்க – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 8. மொஹான் பிரியதர்ஷன் டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்.
 9. தேனுக விதானகமகே – பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 10. பிரமித பண்டார தென்னகோன் – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 11. ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்.
 12. அருந்திக பெர்னாண்டோ – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்.
 13. விஜித பேருகொட – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 14. லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்.
 15. தாரக பாலசூரிய – வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர்.
 16. இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 17. சனத் நிஷாந்த – நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 18. சிறிபால கம்லத் – நெடுஞ்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 19. சாந்த பண்டார – ஊடகத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர்.
 20. அனுராத ஜயரத்ன – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 21. சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 22. சிசிர ஜெயக்கொடி – சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்.
 23. பியால் நிஷாந்த டி சில்வா – கடற்றொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 24. பிரசன்ன ரனவீர – சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 25. டி.வி.சானக்க – வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 26. டி.பி.ஹேரத் – கால்நடை அபிவிருத்திக்கான இராஜாங்க அமைச்சர்.
 27. சஷீந்திர ராஜபக்ச – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்.
 28. சீதா ஆரம்பேபொல – சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சர்.
 29. காதர் மஸ்தான் – கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர்.
 30. அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 31. அரவிந்த குமார் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 32. கீதா குமாரசிங்க – மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்.
 33. சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் – கிராம வீதி அபிவிருத்தி.
 34. சுரேன் ராகவன் – உயர்கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்.
 35. டயானா கமகே – சுற்றுலா இராஜாங்க அமைச்சர்.
 36. சாமர தசநாயக்க – முதன்மை கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்.
 37. அனுப பஸ்குவல் – சமூக அதிகார இராஜாங்க அமைச்சர்.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

SCSDO's eHEALTH

Let's Heal